Judooton

KATAS

Nague-no-Kata

Grupo 1

Grupo 2

       Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Uki otoshi

Uki goshi

      Okuri ashi harai

 Tomoe nague

Yoko gake

Seoi nague

Harai goshi

 Sasae tsuri komi ashi

    Ura nague

 Yoko guruma

Kata guruma

Tsuri komi goshi

        Uchi mata

   Sumi gaeshi

     Uki waza

Katame no Kata

Grupo 1 Osae komi waza

Grupo 2 Shime waza

Grupo 3 Kansetsu waza

Kesa gatame

Kata juji jime

Ude garami

Kata gatame

Hadaka jime

Ude hishigi juji gatame

Kami shiro gatame

Okuri eri jime

      Ude hishigi ude gatame

Yoko shiro gatame

Kata ha jime

Ude hishigi hiza gatame

  Kuzure kami shiro gatame

Gyaku juji jime

Ashi garami

 

Kime no Kata

Grupo 1 Idori

Grupo 2 Tachiai

Ryote Dori                  Ushiro Dori
Tsu kake                         tsu komi
Suri age                          kiri komi
Yoko uchi                     Yoko tsuki

Ryote Dori                       Ke age
Sode Dori                        Ushiro Dori
Tsukake                          Tsu komi
Tsuki age                        Kiri komi
Suri age                           Nuki gake
Yoko uchi                        kiri oroshi

 

                     

Koshiki no Kata

Omote

Ura

TaiUchikudaki

Mi kudaki

Yume no uchi                 tani otoshi

Kuruma gaeshi

Ryokuhi                     Kuruma daore

Mizu iri

Mizu guruma               Shikoro dori

Ryusetsu

Mizu nagore              Shikoro gaeshi

Sakaotoshi

Hikiotoshi                     Yudachi

Yukiore

Ko daore                      Taki otoshi

Iwa nami

 

Itsutsu no Kata

Ippon   me

Nihon   me

Sanbon   me

Yonhon   me

Gohon   me

Ju no Kata

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Tsuki dashi

Kiri oroshi

Obi otoshi

Kata oshi

Ryokata oshi

Nume oshi

Ryote Dori

Naname uchi

Tsuki age

Kata mawashi

Katate Dori

Uchi oroshi

Ago oshi

Katate age

Ryogan tsuki

Goshin jutsu

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Ryote Dori

Naname uchi

Tsukake

Furi age

Shomen tsuke

Hidari eri Dori

Ago tsuki

Choku tsuki

Furi oroshi

Hoshi gamae

Migi eri Dori

Ganmen tsuki

Naname tsuki

Morote tsuki

Haimen tsuke

Kata ude Dori

Mae geri

 

Ushiro eri Dori

Yoko geri

Ushiro jime

 

Kakae dori

Untitled Document